Wednesday, April 8, 2009

Abhimani devata

 • Avyakta tatva - MahaVishnu
 • JadPrakruti - MahaLakshmi
 • MAhat -Bramha
 • Ahankara -Rudra
 • Manas-Indra ,Kama
 • Eyes - Sun
 • Ears - YAma
 • Nose - Ashwini devata
 • Jivha -Varun
 • skin -ahankarik prana
 • shabda - pran
 • sparsh-apan
 • roop -vyan
 • ras- udan
 • gandh-saman
 • speech-agni
 • hands-dakshprajapati
 • legs-jayant
 • payu-mitra
 • upastha-manu
 • akash-ganapaty
 • vayu-mukhyaprana
 • tej-vahni
 • aap-varun
 • prithvi-shanaischar

No comments:

Post a Comment