Saturday, October 9, 2010

GUNASVABHAV!!

MUKTAJEEVA - Satva satva satva
 1. Bramha ,Vayu Sarsvati, Bharati Satva -Rajas-satva
 2. Sesha , GAruda ,Rudra , varuni ,sauparni ,parvati,jambavati ,kalindi, mitravinda , neela ,bhadra , lakshana , satva tamo satva
 3. Indra ,kama ----------------------------------------- raja satva satva
 4. ahankarik prana , indradwar sharirabhimani , brihaspati ---------------------- raja satva raja
 5. shachi ,anirudhha ,guru,dakshprajapati svayambhu manu ratidevi - raja satva tama
 6. Pravaha vayu, yama, chandra ,surya , shatarupa ,varun , narada, bhrigu , agni , prasuti , marich ,mitra surya , tara , pravahi ,vishwamitra - rajo raj satva
 7. nirruti rajo raj satva
 8. ganapati , vishwaksen , kubera , 85 shesha shatastha devata - rajorajsatva
 9. karmaj devata (100) kings , janaka etc 8 apasaras urvashi etc , 8 gandharva tumbura etc , 8 pitrus prabhas etc , 10 indras bali etc , 8 manus , 80 rishi ,36 agniputras , jaya vijaya dwarpalak , mangal rahu , ketu , chitragupta , vishwakarma - ---------------- rajo raj rajas
 10. ganga , sangya , shyamala , rohini , anirudhha patni , usha , parjanya , svaha - rajo raj raj
 11. usha , ashvini devta patni , shani , pushkar ajanaj devata , gandharvas , siddha charan, yaksha , vidydhar , chirapitru , 100 less 100crores rishi , 16100krishna wives , other gopikas ,----------- rajo raj tam
 12. Deva gandharva , rishi gandharva,risis ,muni rajo tamo raj
 13. manujgandharva , manushya raja [ kings on earth] tamo satva satva
 14. MAnushyauttama [ baramhana kshatriya vaishya etc ] - tamo satva raj
 15. MOkshadhikari trina jeeva [ trees , animals ] ---------------- tama satva tamo
 16. Nitya samsari manushyamadhyama [ other castes races ]
 17. svarga prachura --------------------------------------------------------------- tamo raja satva
 18. bhuprachur ------------------------------------------------------------------------- tamo raj raj
 19. niraya prachur -------------------------------------------------------------------- tamo raja tamas
 20. Tamoyogya
 21. manushyaadhama [evil among humans ], servants of demons - tamo tam satva
 22. Major demons --------------------------------------------------------------------------- tamo tam raj
 23. KAlI ------------------------------------------------------------------------------------------- tamo tam tam
Note ; there is difference in the body composition of KINGS and normal humans , best among humans and medium among humans and evils among humans .

krishnarpanamastu